CHIA SẺ TRI THỨC - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Khóa Học Spring & Hibernate for Beginners (Vietsub) – Udemy

Hãy khám phá Khóa Học Spring & Hibernate for Beginners (Vietsub) – Udemy ngay hôm nay để nâng cao kỹ năng lập trình web của bạn và tạo cơ hội mới trong sự nghiệp. Bạn sẽ học được cách phát triển dự án thời gian thực bằng Spring MVC, Spring REST, Spring Boot và Hibernate CRUD.

Khóa Học Spring & Hibernate for Beginners (Vietsub) – Udemy

Giá gốc: 1.920.000đ

Sở hữu ngay với 1 Thẻ học hoặc góp tiền mua chung chỉ 97.300đ

Thời lượng: 568 bài giảng

Sở hữu khóa học: trọn đời

Đánh giá: 4.2/5 rating rating rating rating half rating (14 đánh giá)

Trợ giảng AI (Mới) Học viên nhận khóa học và học online cùng trợ giảng AI giúp học viên được đặt câu hỏi và hiểu sâu bài giảng hơn

Hiểu sâu kiến thức với trợ giảng AI

Đầy đủ bài giảng Chia sẻ khóa học online uy tín - chất lượng

Cam kết video bài giảng và tài liệu đầy đủ

Kích hoạt nhanh Học viên đăng ký học sẽ được kích hoạt khóa học ngay lập tức

Nhận khóa học trong vòng 3 phút

Khám phá gói hội viên Premium

Vua khóa học xin hân hạnh chia sẻ Khóa Học Spring & Hibernate for Beginners (Vietsub) – Udemy

 

share khoa hoc Udemy Spring Hibernate for Beginners Vietsub

 

Xin lưu ý: Nếu bạn có điều kiện, hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả và đội ngũ làm khóa học để họ có thể mang tới nhiều hơn những khóa học chất lượng nhé!

 

Với khóa học này, bạn sẽ học được:

Khóa học "Học Spring và Hibernate" là cách tốt để phát triển kỹ năng lập trình web. Khóa học này giúp bạn học các kỹ năng chính để phát triển dự án thời gian thực bằng Spring MVC, Spring REST, Spring Boot và Hibernate CRUD. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các tính năng quan trọng của Spring 5 như Core, Annotations, Java Config, AOP, Spring MVC, Hibernate và Maven.

Khóa học cũng bao gồm các video về Spring Boot 2, Spring Security, Spring REST, Spring Data JPA, Spring Data REST và Thymeleaf. Nếu bạn quan tâm đến lập trình web và muốn tìm kiếm cơ hội công việc mới, đây là khóa học thích hợp cho bạn. Nhiều sinh viên đã hoàn thành khóa học này và có thể tìm được công việc trong lĩnh vực phát triển Spring và Hibernate, vì có nhu cầu cao từ nhà tuyển dụng.

Giảng viên sẽ dạy bạn từng bước chi tiết, giúp bạn hiểu sâu hơn về các khía cạnh. Bạn cũng có cơ hội đặt câu hỏi và giảng viên sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.

 

Danh sách bài học:

Giới thiệu khóa học
5 bài giảng • 6 phút
Tổng quan về Spring
6 bài giảng • 24 phút
Thiết lập môi trường phát triển của bạn
6 bài giảng • 23 phút
Spring Inversion of Control – Cấu hình XML
10 bài giảng • 32 phút
Spring Dependency Injection – Cấu hình XML
15 bài giảng • 1 giờ 4 phút
Spring Bean Scopes and Lifecycle
8 bài giảng •
Cấu hình mùa xuân 28 phút với chú thích Java – Inversion of Control
7 bài giảng •
Cấu hình mùa xuân 30 phút với chú thích Java – Dependency Injection
18 bài giảng •
Cấu hình mùa xuân 52 phút với chú thích Java – Phạm vi Bean và Phương thức vòng đời
8 bài giảng • 18 phút
Cấu hình mùa xuân với mã Java (không có xml)
13 bài giảng • 42 phút
Spring MVC – Xây dựng ứng dụng web mùa xuân
8 bài giảng • 28 phút
Spring MVC – Tạo Controller và View
15 bài giảng • 46 phút
Spring MVC – Tham số yêu cầu và ánh xạ yêu cầu
6 bài giảng • 17 phút
Spring MVC – Thẻ biểu mẫu và liên kết dữ liệu
15 bài giảng • Xác
thực biểu mẫu Spring MVC 54 phút – Áp dụng quy tắc xác thực tích hợp
13 bài giảng •
Xác thực biểu mẫu Spring MVC 51 phút – Xác thực dãy số và biểu thức chính quy
9 bài giảng • Xác thực biểu mẫu Spring MVC 37 phút
– Tạo quy tắc xác thực tùy chỉnh
8 bài giảng • 32 phút
Giới thiệu về Hibernate
2 bài giảng • 10 phút
Thiết lập Môi trường phát triển Hibernate
7 bài giảng • 29 phút
Cấu hình Hibernate với chú thích
8 bài giảng • 22 phút
Tính năng CRUD Hibernate: Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa
17 bài giảng • 1 giờ 25 phút
Ánh xạ nâng cao Hibernate
2 bài giảng • 8 phút
Ánh xạ nâng cao Hibernate – @OneToOne
17 bài giảng • 1 giờ 27 phút
Ánh xạ nâng cao ngủ đông – @OneToMany
10 bài giảng • 43 phút
Ánh xạ nâng cao ngủ đông – Eager vs Lazy Loading
8 bài giảng • 36 phút
Ánh xạ nâng cao ngủ đông – @OneToMany – Đơn hướng
9 bài giảng • 38 phút
Ánh xạ nâng cao ngủ đông – @ManyToMany
13 bài giảng • 56 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Dự án Spring MVC và Hibernate – Phần 1
11 bài giảng • 40 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Dự án Spring MVC và Hibernate – Phần 2
14 bài giảng • 57 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Dự án Spring MVC và Hibernate – Phần 3
7 bài giảng • 24 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Dự án Spring MVC và Hibernate – Phần 4
9 bài giảng • 30 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Dự án Spring MVC và Hibernate – Phần 5
7 bài giảng • 24 phút
Xây dựng ứng dụng web cơ sở dữ liệu – Spring MVC và Hibernate Dự án – Phần 6
9 bài học • 25 phút
AOP: Tổng quan về lập trình hướng khía cạnh
3 bài học • 21 phút
AOP: @ Before Advice Loại
4 bài học • 34 phút
AOP: Biểu thức Pointcut – Phương thức khớp và kiểu trả về
4 bài giảng • 27 phút
AOP: Biểu thức Pointcut – Loại tham số phương thức khớp Bài
3 • 21 phút
AOP: Khai báo Pointcut
5 bài • 32 phút
AOP: Sắp xếp các khía cạnh
3 bài • 24 phút
AOP: JoinPoints
2 bài • 15 phút
AOP: @afterReturning Advice Loại
5 bài giảng • 39 phút
AOP: @afterThrowing Advice Loại
2 bài giảng • 21 phút
AOP: @after Advice Loại
3 bài giảng • 13 phút
AOP: @Around Advice Loại
7 bài giảng • 51 phút
AOP: Thêm AOP Logging vào Spring MVC App – Dự án thời gian thực
4 bài giảng • 30 phút
Maven Crash Course
13 bài giảng • 1 giờ
Bảo mật mùa xuân – Bắt đầu
18 bài giảng • 1 giờ 6 phút
Bảo mật mùa xuân – Thêm biểu mẫu đăng nhập tùy chỉnh
10 bài giảng • 44 phút
Bảo mật mùa xuân – Biểu mẫu đăng nhập CSS Bootstrap
5 bài giảng • 15 phút
Bảo mật mùa xuân – Thêm hỗ trợ đăng xuất
3 bài giảng • 11 phút
Bảo mật mùa xuân – Giả mạo yêu cầu chéo trang ( CSRF)
3 bài giảng • 14 phút
Bảo mật mùa xuân – Vai trò người dùng
3 bài giảng • 12 phút
Bảo mật mùa xuân – Hạn chế truy cập dựa trên vai trò
11 bài giảng • 48 phút
Bảo mật mùa xuân – Thêm xác thực cơ sở dữ liệu JDBC
11 bài giảng • 52 phút
Bảo mật mùa xuân – Mã hóa mật khẩu
9 bài giảng • 23 phút
Spring REST – Tổng quan
2 bài giảng • 10 phút
Spring REST – JSON Data Binding
8 bài giảng • 40 phút
Spring REST – Tạo Spring REST Controller
8 bài giảng • 42 phút
Spring REST – Truy xuất POJO dưới dạng JSON
4 bài giảng • 18 phút
Spring REST – Sử dụng @PathVariable cho REST Endpoint
3 bài giảng • 13 phút
Spring REST – Ngoại lệ Xử lý
9 bài giảng • 39 phút
Spring REST – Thực tiễn tốt nhất về thiết kế API
2 bài giảng • 9 phút
Spring REST – Dự án thời gian thực cơ sở dữ liệu CRUD – Tổng quan
5 bài giảng • 19 phút
Spring REST – Dự án thời gian thực cơ sở dữ liệu CRUD – Nhận khách hàng
5 bài giảng • 19 phút
Spring REST – Dự án Thời gian thực Cơ sở dữ liệu CRUD – Xử lý ngoại lệ
4 bài giảng • 15 phút
Spring REST – Dự án thời gian thực cơ sở dữ liệu CRUD – Thêm khách hàng
4 bài giảng • 14 phút
Spring REST – Dự án thời gian thực cơ sở dữ liệu CRUD – Cập nhật khách hàng
2 bài giảng • 7 phút
Spring REST – Dự án thời gian thực cơ sở dữ liệu CRUD – Xóa khách hàng
3 bài giảng • 10 phút
Spring REST –
2 bài giảng bổ sung • 1 phút
Spring Boot – Tổng quan
7 bài giảng • 52 phút
Spring Boot – Spring Boot Dev Tools và Spring Boot Actuator
4 bài giảng • 36 phút
Spring Boot – Chạy các ứng dụng Spring Boot từ Dòng lệnh
2 bài giảng • 11 phút
Spring Boot – Thuộc tính ứng dụng
2 bài giảng •
Khởi động mùa xuân 20 phút – Xây dựng API REST CRUD với Hibernate – Dự án thời gian thực
10 bài giảng • 1 giờ 24 phút
Khởi động mùa xuân – Xây dựng API REST CRUD với JPA – Bài
giảng Real-Time Project 3 • 26 phút
Spring Boot – Spring Data JPA – Real-Time Project
3 bài giảng • 24 phút
Spring Boot – Spring Data REST – Real-Time Project
3 bài giảng • 30 phút
Spring Boot – Thymeleaf
3 bài giảng • 26 phút
Spring Boot – Thymeleaf – Build HTML Tables
3 • 24 phút
Spring Boot – Thymeleaf – CRUD Database Real-Time Project
8 bài • 1 giờ 9 phút
Spring Boot – Thymeleaf – Security Extras
2 bài • 1 phút
Tóm tắt
1 bài • 1 phút
Phụ lục
5 bài • 11 phút
Cảm ơn bạn vì đã chăm chỉ học tập. Vua khóa học xin chúc bạn học tập tốt và áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học để tạo ra thêm nhiều giá trị cho bản thân, tổ chức, cộng đồng và xã hội nhé!

Lập trình

Tổng hợp các khóa học Lập trình, từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp developer chinh phục mọi ngôn ngữ như Python, PHP, Javascript,... và các kỹ năng như xây dựng cấu trúc hệ thống, tối ưu hóa, thuật toán, debug..

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Tester Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học Tester cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ về tester từ cơ bản đến chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng thông qua việc đào tạo On-job và trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử tự động. Đăng ký ngay để nâng cao chất lượng công việc và phát triển sự nghiệp trong ngành CNTT!

Giá chia sẻ:

3.000.000

199.000đ

VIP

15 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Khóa Học Lập trình Back-end Java Cùng Đội Ngũ 28Tech

Học Back-end Java cùng 28Tech, học viên sẽ được học về Spring boot framework, xây dựng website phía Backend và thành thạo JPA, Spring Data JPA. Đăng ký ngay để bắt đầu sự nghiệp lập trình viên Java chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

14.000.000

179.000đ

8 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA

Hãy tham gia ngay Khóa Học Kỹ Thuật Viết Tài Liệu Cho ITBA để trở thành chuyên gia viết tài liệu hiệu quả cho dự án IT của bạn! Học từ các chuyên gia, tư duy viết chuyên nghiệp và trình bày tài liệu xuất sắc trong 1 buổi học online!

Giá chia sẻ:

399.000

50.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Khóa Học IT Business Analysis Documentation In Practice Cùng Hai Lúa

Hãy trở thành chuyên gia viết tài liệu Business Analysis với khóa học IT Business Analysis Documentation In Practice. Học từ các chuyên gia thực tế, tư duy logic và trình bày tài liệu xuất sắc. Đăng ký ngay để trở thành chuyên viên tài liệu chuyên nghiệp!

Giá chia sẻ:

2.300.000

149.000đ

6 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Khóa Học Technical For BA/PO Cùng Nguyễn Bá Phú

Hãy cùng Nguyễn Bá Phú khám phá khóa học Technical for BA/PO, nơi bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, API, system architecture và thực hành thông qua các case study thú vị. Đăng ký ngay để trở thành một BA/PO xuất sắc!

Giá chia sẻ:

499.000

99.000đ

1 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024

Trở thành chuyên gia với Khóa Học NextJS 14, ReactJS Và Typescript Thực Chiến 2024! Đăng ký ngay để tiếp thêm kiến thức cho sự nghiệp lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

4.000.000

100.000đ

284 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Khóa Học Java Spring MVC Ultimate for Beginners Cùng Hỏi Dân IT

Hãy tham gia ngay khóa học Java Spring MVC Ultimate for Beginners để nắm vững kiến thức Spring và MVC, xây dựng website hoàn chỉnh và bắt đầu sự nghiệp lập trình. Đăng ký ngay và trở thành chuyên gia Spring MVC!

Giá chia sẻ:

1.499.000

149.000đ

164 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Hỏi Dân IT – Java Spring REST Ultimate For Beginners Mới Nhất

Học Java Spring REST Ultimate For Beginners để nắm vững kiến thức Spring và xây dựng ứng dụng RESTful. Tham gia ngay để trở thành chuyên gia lập trình Java!

Giá chia sẻ:

899.000

100.000đ

113 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Khóa Học Lập Trình Back-end NodeJS Mới Nhất Cùng 28Tech

Học Lập Trình Back-end NodeJS tại 28Tech - Nền tảng học tập chất lượng, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Nắm vững kiến thức, phát triển website chuyên nghiệp. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

10.000.000

199.000đ

VIP

50 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Khóa Học Lập trình C++ Online Cơ Bản Tới Nâng Cao Cùng 28Tech

Học Lập trình C++ Online cùng 28Tech! Nâng cao coding skill, tư duy giải quyết vấn đề và thành thạo kiến thức lập trình. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia lập trình với C++!

Giá chia sẻ:

4.000.000

199.000đ

VIP

40 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 Cùng 28Tech

Khám phá khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2023 cùng 28Tech - Nền tảng thuật toán vững chắc, lựa chọn cấu trúc dữ liệu tối ưu, và nâng cao tư duy logic.

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

48 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Khóa Học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất

Hãy tham gia ngay khóa học Lập Trình Front-end 28Tech Mới Nhất để trở thành chuyên gia thiết kế giao diện web với HTML5, CSS3 và JavaScript. Cơ hội việc làm linh hoạt và sáng tạo đang chờ đón bạn.

Giá chia sẻ:

8.500.000

199.000đ

VIP

45 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Khóa Học 28Tech Lập Trình Thi Đấu

Học lập trình thi đấu tại 28Tech - Nền tảng chuẩn bị vững chắc cho cuộc thi, kiến thức hoàn thiện từ giảng viên uy tín. Đăng ký ngay để trở thành ứng viên mơ ước của các nhà tuyển dụng!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

38 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Khóa Học IT – Business Analyst Foundation Cùng FPT Software Academy

Hãy trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp với khóa học IT Business Analyst Foundation từ FPT Software Academy. Học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về IT và các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong nghề nghiệp BA.

Giá chia sẻ:

9.900.000

349.000đ

VIP

20 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Khóa Học Lập Trình Web Với Nodejs, Express, MongoDB

Hãy trở thành chuyên gia về NodeJS, Express và MongoDB với khóa học Lập Trình Web. Học cách xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh và tiếp cận với project thực tế ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

700.000

89.000đ

56 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech Mới Nhất

Share Combo 8 Khóa Học Lập Trình 28Tech - Nền tảng vững chắc, tư duy giải quyết vấn đề, phù hợp cho sinh viên IT và người muốn học lập trình. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

30.100.000

699.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Khóa Học Thiết Kế Website Bán Hàng Và Website Tin Tức WordPress A-Z Cùng Văn Thế MMO

Hãy tham gia khóa học Thiết Kế Website Bán Hàng và Tin Tức WordPress A-Z để trở thành chuyên gia thiết kế website chuẩn SEO. Tận hưởng việc học và áp dụng kiến thức ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

1.000.000

99.000đ

70 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Khóa Học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant

Tham gia ngay khóa học Quản Lý Oracle Database Theo Kiến Trúc Multitenant để nắm vững kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp và tận dụng kiến trúc Multitenant hiệu quả. Tạo cơ hội nghề nghiệp và tiết kiệm chi phí vận hành. Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

2.000.000

149.000đ

77 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

Khóa Học Viết Tool MMO Cùng Trường Phạm DogeTool

🔥 Học viết tool MMO cùng Trường Phạm DogeTool! Khóa học hướng dẫn từ A-Z, không cần biết code cũng có thể viết hàng trăm tool MMO. Đăng ký ngay để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này!

Giá chia sẻ:

5.000.000

199.000đ

VIP

12 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Khóa Học Thành Thạo Xử Lý Dữ Liệu Với Python Từ Số 0

Học Python xử lý dữ liệu từ Số 0 với khóa học thực tế, trực quan. Tham gia ngay để trở thành Data Analyst, Scientist và Business Analyst.

Giá chia sẻ:

1.000.000

69.300đ

82 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Khóa Học React Pro Max Với Next.js – Làm Chủ Toàn Diện React.JS Hiện Đại Cùng Hoidanit

Trở thành chuyên gia React với khóa học React Pro Max Với Next.js! Học từ cơ bản đến nâng cao, thực hành dự án clone SoundCloud. Nắm vững Next.JS 14 và SEO. Đăng ký ngay để trở thành pro!

Giá chia sẻ:

1.499.000

199.000đ

VIP

270 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khóa Học IT Business Analyst Mới Nhất

Khám phá ngay khóa học IT Business Analyst Mới Nhất để trở thành chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm với thu nhập hấp dẫn và cơ hội việc làm rộng mở. Học ngay để trau dồi kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành IT BA. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình mới của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

349.000đ

VIP

8 bài học

MUA KHÓA HỌC

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Khóa Học 28Tech – Học Lập Trình C Mới Nhất

Học Lập Trình C Mới Nhất - Khóa học toàn diện với 170 bài giảng, 320 bài tập coding Hackerrank và 200 câu trắc nghiệm. Nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng lập trình thực tế, miễn phí. Bắt đầu học ngay!

Giá chia sẻ:

2.400.000

104.300đ

172 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Khóa Học Lập Trình Backend RESTFul Server Với Node.JS Và Express

Trở thành chuyên gia về lập trình Backend với khóa học "Backend RESTful Server với Node.js và Express, SQL và MongoDB". Học cách xây dựng ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả ngay hôm nay!

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

12 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa Học Lập Trình Javadiv Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến Cho Người Mới

Khóa học 'Lập Trình Javascript Căn Bản Từ A-Z Thực Chiến' sẽ giúp bạn có nền tảng vững chắc về javascript và áp dụng linh hoạt trong thực tế. Hãy để chúng tôi giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp! Đăng ký ngay!

Giá chia sẻ:

899.000

69.300đ

108 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa Học Lập Trình Web Với PHP Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học "Lập trình web với PHP cho người mới bắt đầu" cung cấp nền tảng vững chắc về lập trình web với PHP, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai website. Đăng ký ngay để học cách xử lý form, quản lý người dùng, tối ưu hiệu suất website,...

Giá chia sẻ:

999.000

69.300đ

151 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Khóa Học Lập Trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác Và Nghiệp Vụ Excel

Hãy tham gia ngay khóa học 'Lập trình VBA Tự Động Hóa Thao Tác và Nghiệp Vụ Excel' để tự xây dựng mô hình quản lý tự động, tăng năng suất công việc lên đến 200% và phát triển tư duy tổ chức dữ liệu. Khóa học dành cho những ai muốn nâng cao kỹ năng lập trình VBA một cách tự tin và hiệu quả. Đăng ký ngay để bắt đầu hành trình học tập mới!

Giá chia sẻ:

799.000

69.300đ

130 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Khóa Học Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It

Học cách xây dựng và gỡ lỗi web với React và NodeJS. Khóa học "Debugs Với Lập Trình Website sử dụng React/Node.JS Cùng Hỏi Dân It" mang đến cho học viên kiến thức toàn diện, thực hành nhiều và hỗ trợ tận tình từ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Giá chia sẻ:

399.000

69.300đ

43 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell Mới Nhất

Học viên thân mến, hãy tham gia ngay Khóa Học Software Design Patterns in a nutshell để hiểu và áp dụng các Design Pattern kinh điển, cùng với mindset và cách giải quyết vấn đề trong công việc một cách tốt hơn. Tự tin hơn trong phỏng vấn và công việc của bạn ngay từ bây giờ!

Giá chia sẻ:

1.400.000

104.300đ

24 bài học

MUA VỚI 1 THẺ HỌC

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp Cùng T13h

Hãy nhanh tay đăng ký "Khóa Học Lập Trình Web Python Django Chuyên Nghiệp" ngay hôm nay để nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình web. Tự tạo dựng website ứng dụng thực tế ngay trong khóa học và chuẩn bị cho công việc lập trình của bạn!

Giá chia sẻ:

10.000.000

299.000đ

VIP

33 bài học

MUA KHÓA HỌC

Xem thêm